ข่าวสาร Smart Group              Call Center 02-587-1455, 02-587-1466
                                                               080-972-5333, 080-972-6333  


ข่าวกิจกรรม


บทความ


ผู้สนับสนุน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

SMART GROUP 2009 คืออะไร?

SMART GROUP 2009 เกิดขึ้นในปี ค.ศ.2009 โดยเป็นการร่วมมือกันของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จำนวนหนึ่ง เพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คที่มีคุณภาพสูงขึ้น และเพื่อยกระดับมาตรฐานของการบริการและการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


SMART GROUP 2009 ทำอะไร?

  1. กำหนดนโยบาย วางแผน ออกข้อกำหนดต่าง ๆ และควบคุมข้อกำหนด มาตรฐานที่ควรจะเป็นให้กับสมาชิกในกลุ่มที่ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
  2. สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในกลุ่ม เช่นการจักฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดมีความสามารถทางการแข่งขันกับตลาดอย่างยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. จัดหาสินค้า อะไหล่ วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และราคาย่อมเยาให้กับสมาชิก

สมาชิกของ SMART GROUP 2009 จะได้คือ ?

  1. ภาพลักษณ์ที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า และลูกค้าทั่วไปได้เพิ่มมากขึ้น
  2. มีต้นทุนการผลิตและการสูญเสียของขบวนการผลิตต่ำลง ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก SMART GROUP 2009 เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด