บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ

  • เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานให้กับกลุ่ม
  • เพื่อสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานการให้บริการกับลูกค้าของกลุ่ม
  • เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับตลาด

 

แนวคิดทางธุรกิจ

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ สูงขึ้น กลยุทธ์ต่าง ๆ จึงได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจอย่างมากมายตามแต่ศักยภาพของแต่ละองค์กร กลยุทธ์หนึ่งเพื่อให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้คือการไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากกลยุทธ์ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการรวมกันส่งเสริม ชักนำและจัดให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่เห็นพร้องต้องกันในหลักการและมีความพร้อมในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรร่วมกันเป็นลักษณะเครือข่ายก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถระหว่างกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรจนเกิดความเข้มแข็งต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

การรวมตัวกันดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักๆในเรื่องการยกระดับให้เหนือกว่าอู่ซ่อมรถยน์ทั่วไป ในด้านภาพลักษณ์กลุ่มมาตรฐานคุณภาพการบริการลูกค้าและการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สมาร์ทกรุ๊ป2009” เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยมีระบบการบริหารจัดการ เป็นต้นว่า การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเช่นสีพ่นรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ ในลักษณะรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดความประหยัดจากขนาด แบ่งเบาต้นทุนการผลิตและการบริหารร่วมกัน รวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เช่น “การตรวจสอบความคืบหน้าของงานซ่อมบนเว็บไซต์ออนไลด์” พร้อมด้วยแผนการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ต่างก็เพื่อตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของ “สมาร์ทกรุ๊ป2009” ตลอดไป

สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์
             จากสภาพในอดีตที่ผ่านมาแต่ละศูนย์บริการนั้นมีโครงสร้างและภาพลักษณ์ของอู่ที่แตกต่างกันไปทำให้ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า ไม่เท่ากัน ความสามารถในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าแตกต่างกัน  ระบบการบริหารต่างกันและมีประสิทธิภาพต่างกัน ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบถูกแพงและคุณภาพไม่เท่ากันทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่างกัน มาตรฐานความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและวัตถุดิบไม่เท่ากัน คุณภาพผลงานที่ผลิตออกมามาตรฐานไม่เท่ากัน ปัญหาเหล่านี้ทำให้มีบางศูนย์บริการยังมีศักยภาพที่ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันทางการตลาดและมีแนวโน้มที่อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

  • โครงสร้างและการตกแต่ง โครงสร้างและตกแต่งที่ดีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าเมื่อเห็นเพียงครั้งแรก และภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นโครงสร้างและการตกแต่งของกลุ่มจำเป็นที่จะต้องมีความเหมือนกันทั้งกลุ่มเพื่อให้ลูกค้าเห็นและจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้า โดยทั่วไปได้
  • การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดีย่อมนำพาให้ธุรกิจประสพความสำเร็จได้โดยง่ายสามารถผลิตงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงตามเวลา  ดังนั้นการบริหารจัดการของกลุ่มจำเป็นต้องใช้ระบบเดียวกัน โดยจะเป็นระบบที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการระบบรวมถึงขบวนการทำงานทั้งหมดโดยแต่ละ ระบบมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลได้ถึงกันทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ และจะเป็นโปรแกรมที่ได้ถูกคัดสรรมาแล้วว่าดีและเหมาะสมที่สุดกับกลุ่ม
  • การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อที่จะได้ราคาต้นทุนที่ถูกที่สุดและมีอำนาจการต่อรองมากที่สุดคือการจัดซื้อในปริมาณมากๆ ดังนั้นการจัดซื้อของกลุ่มจะเป็นการจัดซื้อร่วมกันในนามของกลุ่ม
  • การเพิ่มความสามารถของบุคลากร ธุรกิจจะประสพความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งต้องมีบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ ดังนั้นจึงได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของกลุ่มอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
  • การรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีนั้นเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า และบุคคลทั่วไป
  • เครื่องมือเครื่องจักร ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และเกิดความสูญเสียต่ำส่วนหนึ่งต้องมาจากเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นทางกลุ่มจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและดูแลให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
  • การบริหารจัดการพลังงาน ปัจจุบันพลังงานเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต ดังนั้นการบริหารจัดการพลังงานที่ดีมีผลต่อต้นทุนการผลิต และจะทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในทางอ้อมยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย