ความเป็นมาของโครงการ

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ สูงขึ้น กลยุทธ์ต่าง ๆ จึงได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจอย่างมากมายตามแต่ศักยภาพของแต่ละองค์กร กลยุทธ์หนึ่งเพื่อให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้คือการไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 จากกลยุทธ์ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการรวมกันส่งเสริม ชักนำและจัดให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่เห็นพร้องต้องกันในหลักการและมีความพร้อมในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรร่วมกันเป็นลักษณะเครือข่ายก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถระหว่างกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรจนเกิดความเข้มแข็งต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 การรวมตัวกันดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักๆในเรื่องการยกระดับให้เหนือกว่า ในด้านภาพลักษณ์กลุ่มมาตรฐานคุณภาพการบริการลูกค้าและการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สมาร์ทกรุ๊ป2009” เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยมีระบบการบริหารจัดการ เป็นต้นว่า การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเช่นสีพ่นรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ ในลักษณะรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดความประหยัดจากขนาด แบ่งเบาต้นทุนการผลิตและการบริหารร่วมกัน รวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เช่น “การตรวจสอบความคืบหน้าของงานซ่อมบนเว็บไซต์ออนไลน์” พร้อมด้วยแผนการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ต่างก็เพื่อตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของ “สมาร์ทกรุ๊ป2009” ตลอดไป