วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ดี ไว มั่นใจมาตรฐาน บริการเป็นธรรม

พันธกิจ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณะชน มุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและ มั่นใจมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะสั้น ภายในเวลา 6 เดือน สมาชิกทั้งหมดจะต้องภาพลักษณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกที่
เป้าหมายระยะกลาง ภายในระยะเวลา 1-2 ปี สมาชิกทั้งหมดจะต้องสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงต่อเวลา และผลงานที่ได้จะต้องมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า
เป้าหมายระยะยาว ภายในระยะเวลา 4-5 ปี SMART GROUP 2009 จะต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้น กระจายทั่วกรุงเทพฯ และต้องมีสมาชิกตามภูมิภาคต่างจังหวัดทั่วประเทศ